Sociologie 2011 – N°3 PDF

Zvláštní problémy působí inkluze válečných veteránů, kteří se vracejí z dlouhodobých vojenských misí. Tam si zvykli na úplně sociologie 2011 – N°3 PDF poměry a vztahy a žili ve velmi odlišném prostředí.


Vzhledem k demografickému vývoji většiny moderních bohatých společností je přijetí a zařazení dosud cizích nebo vyloučených osob často nezbytná. Aktivní inkluze znamená umožnění všem občanům, zejména těm nejvíce znevýhodněným, se plně začlenit do společnosti, a to včetně získání plnohodnotného zaměstnání. U osob se zdravotním handicapem existuje řada faktorů, které limitují jejich fungování ve společnosti. Existují také komunikační bariéry, a to především u lidí s poruchou sluchu a řeči, kteří používají jinou formu komunikace než lidé bez těchto poruch. Začleňování zdravotně postižených do společnosti probíhá různými způsoby. V poslední době se velmi často hovoří o sociální inkluzi ve vzdělání, neboť prostředí škol je velmi kulturně i etnicky rozmanitým prostorem. Základním problémem, co se týče inkluze národních menšin je fakt, že tyto menšiny mají leckdy jiné hodnoty, a vzdělávání, nemusí nutně patřit mezi ty nejvyšší.

Proto se může stát, že například děti ze sociálně vyloučených lokalit základní či mateřskou školu vůbec nenavštěvují. Odlišná situace však nastává ve chvíli, kdy dítě školu navštěvuje. Zde se pak zrcadlí několik faktorů, které inkluzi mohou ovlivnit. Jedná se zejména o komunikaci mezi školou a rodinou. Ve chvíli, kdy rodiče dítěte neumí mluvit jazykem majoritní části společnosti vzniká komunikační bariéra. Ale jedná se i o komunikaci dítěte, kdy nedostatečná jazyková kompetence negativně ovlivní jeho vzdělání. Druhým případem je negativní přístup rodičů ke vzdělání svých dětí.

V České republice existuje problém se vzděláváním romské menšiny. O tomto problému se ve své knize Pedagogická encyklopedie rozepisuje český vysokoškolský pedagog pan Prof. V procesu vzdělávání romských žáků můžeme identifikovat řadu příčin školní neúspěšnosti. Jedním z dominantních problémů již od počátku vstupu žáků do školy je nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, což je příznačné pro většinu romských dětí. Opakem sociální inkluze je sociální exkluze, což je proces, během něhož jsou jednotlivcům či skupinám odepřena práva či příležitosti, které jsou ostatním lidem běžně přístupná. Brno: Masarykova univerzita, 2003 – 154 s.

Brno: Masarykova univerzita, 2003 – 162 s. Inclusion matters : the foundation for shared prosperity. Centers for Disease Control and Prevention. A Study on the Establishment of the Research Series on Public Security -Focusing on Police Science Institute-.

This entry was posted in Livres pour enfants. Bookmark the permalink.